main article flowsheets articles
branches > beverage > mineral water
Download download article

Water

Article index
 Minerals the human body needs / Influences
 Origin of natural mineral water
 Bottling regulations for mineral water and allowed interventions
 Regulations for table water
Drinking water is a scarce commodity here on earth - around 97.4% of our water supplies comprise undrinkable salt water. Only 2.6% of water on earth is fresh water, and only a fraction of these supplies is high-quality mineral water. Only water intended for bottling in containers will be considered here.

Minerals the human body needs / Influences


Water is very important in physiological terms for the human body. Water is required to transport matter, transmit signals and regulate temperature. Minerals are vitally important for these functions.

Minerals Required daily, in mg Affects
Sodium 550 Liquid balance, muscle function
Chloride 830 Stomach acid, liquid balance
Potassium 2000 Liquid balance, heart function
Calcium 1000 Teeth and bones, cramp inclination
Phosphate 700 Teeth and bones
Magnesium 300 - 350 Nerve function, headache
Iron 10 - 12 Red blood corpuscles, tiredness
Zinc 7 - 10 Wound healing, hair loss
Iodine 1,8 - 2 Goiter formation

Origin of natural mineral water

A distinction is made in European law between mineral water and table water.

Natural mineral water undergoes a long journey before it is bottled. Surface water from rain, snow or hail penetrates the soil and seeps up to several hundred feet down into the earth. This process may take centuries.

The rock layers through which the water passes are responsible for the mineral contents and thus also the taste. The water is thus cleansed and absorbs important minerals such as magnesium, sodium or calcium.

The water seeps through the soil layers until it reaches an impermeable layer, for example clay. If this layer is not absolutely impervious, some of the water still seeps through. The result: several groundwater layers are created on top of one another. Mineral water primarily comes from lower groundwater layers. The mineral water is often enriched with natural carbon dioxide.

Mineral water from a spring contains a stable proportion of certain minerals. This proportion is tested by independent laboratories and is shown on the bottle.

Conductivity ranges between 1.5 and 2.0 mS/cm.

Bottling regulations for mineral water and allowed interventions


Mineral water is bottled as naturally as possible. Only a few interventions such as de-ferrization and de-sulpherization are permitted. The quality of the water is monitored permanently. Springs are managed very carefully in order to prevent or immediately detect influxes of surface water.

Natural carbon dioxide must be removed in order to extract and add it to subsequent process steps. Mineral water may only be bottled in the immediate vicinity of the spring. The mineral water spring companies generally have several springs whose names are shown on the label of the bottle.

Regulations for table water

The regulations for table water are not so comprehensive. Table water may also be surface water which is treated accordingly and whose mineral content is adjusted to the requirements and taste of the particular product.

A brand-name product can therefore be filled at different places throughout the world using the same technological values.

Click for additional information about Mineral water

User comments

2009-06-03 14:43:07

Name: celine
Beste,
ik maakte mijn eindwerk over mineraalwater en ben in een van mijn eerste opzoekingen terechtgekomen bij de wetgeving van bronwater en mineraalwater. In de wetgeving staat duidelijk vermeld dat natuurlijk mineraalwater géén enkele wijziging mag ondergaan wanneer deze gebotteld wordt. Bronwater mag dit wel.
In 'Bottelbepalingen voor mineraalwater en toegestane interventies' wordt hetvolgende gezegt: 'Mineraalwater moet zo natuurlijk mogelijk gebotteld worden. Maar een paar interventies zijn toegestaan, zoals (gedeeltelijk) ontdoen van ijzer en sulfaat'. Dit spreekt de wet dus tegen.
Mvg,
Celine


2009-06-03 16:02:31

Name: Editor
Beste Celine,
In Richtlijn 80/777/EEG staat inderdaad dat er geen behandeling op natuurlijk mineraalwater mag worden uitgevoerd. Maar er wordt uitzondering gemaakt voor afscheiding van “labiele elementen” en koolzuurgas.

..
Artikel 4
1 . Een natuurlijk mineraalwater zoals het bij het ontspringen voorkomt , mag aan geen enkele andere behandeling of toevoeging worden onderworpen dan :
a ) de afscheiding van labiele elementen , zoals ijzer - en zwavelverbindingen , door filtreren of decanteren , eventueel na beluchten , voor zover deze behandeling niet tot gevolg heeft de samenstelling van dit water te veranderen wat de essentiële bestanddelen betreft die het zijn eigenschappen geven ;
b ) de totale of gedeeltelijke verwijdering van vrij koolzuurgas via uitsluitend natuurkundige procédés ;
c ) het inbrengen of het opnieuw inbrengen van koolzuurgas onder de bij bijlage I , deel III , bepaalde voorwaarden .
2 . Meer in het bijzonder zijn verboden elke behandeling ter ontsmetting , op welke wijze dan ook , en , behoudens lid 1 , sub c ) , toevoeging van bacteriostatica of iedere andere behandeling die de microflora van het natuurlijke mineraalwater kan wijzigen .
3 . Lid 1 vormt geen beletsel voor het gebruik van een natuurlijk mineraalwater voor de vervaardiging van alcoholvrije frisdranken .
..

Volgens Richtlijn 2003/40/EG moet dat wel gemeld worden:

..
Artikel 5
1. Onverminderd artikel 4, lid 1, onder b), van Richtlijn 80/777/EEG moet de behandeling van natuurlijk mineraalwater met lucht die met ozon is verrijkt, vooraf aan de bevoegde autoriteiten worden gemeld, waarbij zij zich ervan vergewissen dat:
a) de toepassing van die behandeling gerechtvaardigd is gezien het gehalte aan ijzer-, mangaan-, zwavel- en arseenverbindingen in het water;
b) de exploitant de nodige maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de behandeling doeltreffend en onschadelijk is en door de bevoegde autoriteiten kan worden gecontroleerd.
2. Bij de behandeling van natuurlijk mineraalwater met lucht die met ozon is verrijkt, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
a) de fysisch-chemische samenstelling van het natuurlijk mineraalwater in termen van kenmerkende bestanddelen wordt niet door de behandeling veranderd;
b) het natuurlijke mineraalwater voldoet vóór behandeling aan de microbiologische criteria van artikel 5, leden 1 en 2, van Richtlijn 80/777/EEG;
c) de behandeling laat geen residuen achter die een risico voor de volksgezondheid kunnen opleveren of waarbij de in bijlage III vermelde grenswaarden worden overschreden.
..

Er wordt aangegeven dat dit voor zowel natuurlijk mineraalwater als voor bronwater geldt :

..
Artikel 7
Onverminderd artikel 9, lid 4 ter, van Richtlijn 80/777/EEG is het bepaalde in de artikelen 5 en 6 van toepassing op bronwater.
...

Zie www. eur-lex.europa.eu.

Editor hyfoma.com

forumReply to this article
All fields are required. Your personal information will not be displayed on our website. Hyfoma does not supply machines, but only refers to the companies that do. Most of the suppliers listed supply machines for the food industry, and do not produce food themselves.

Name: Email:
Function: Company:

process description

mineral water

Drinking water is a scarce commodity here on earth - around 97.4% of our water supplies comprise undrinkable salt water. Only 2.6% of water on earth is fresh water, and only a fraction of these supplies is high-quality mineral water. Only water... read full description

Click for additional information about Mineral water
interactive flowsheets