hoofdartikel stroomschema's
branches > drank > mineraal water
Download download article

Mineraalwater

Inhoudsopgave
 Mineralen welke het lichaam nodig heeft
 Oorsprong van mineraalwater
 Bottelbepalingen voor mineraalwater en toegestane interventies
 Bepalingen voor tafelwater
Drinkwater is een schaars handelsartikel op de wereld – ongeveer 97,4% van het water op de aarde is ondrinkbaar zout water. Maar 2,6% van het water is vers water en maar een klein gedeelte hiervan is mineraalwater van een hoge kwaliteit. Alleen het water bedoeld voor bottelen zal hier besproken worden.

Mineralen welke het lichaam nodig heeft

Water is zeer belangrijk voor het lichaam. Water is nodig om stoffen door het lichaam te transporteren, signalen door te geven en de lichaamstemperatuur te regelen. Mineralen zijn van levensbelang voor deze functies.

Mineralen
Dagelijks benodigd, in mg
Effect
Natrium 550 Vloeistofbalans, spierfunctie
Chloride 830 Maagzuur, vloeistofbalans
Kalium 2000 Vloeistofbalans, hart functie
Calcium 1000 Tanden en botten, krampneigingen
Fosfaat
700 Tanden en botten
Magnesium
300-350 Zenuwfuncties, hoofdpijn
IJzer
10-12 Rode bloedlichaampjes, moeheid
Zink
7-10 Wond genezing, haar verlies
Jodium
1.8-2 Goiter vorming

Oorsprong van mineraalwater

In de Europese wet wordt een onderscheid gemaakt tussen mineraalwater en tafelwater.

Natuurlijk mineraalwater ondergaat een lange weg voordat het gebotteld worden. Oppervlaktewater van regen, sneeuw of hagel dringt door de bodem en sijpelt door tot enkele honderden meters onder het aardoppervlak. Dit proces kan eeuwen duren. De steenlagen waardoor het water gaat zijn verantwoordelijk voor de mineraleninhoud en dus ook voor de smaak. Het water wordt zo gezuiverd en absorbeert belangrijke mineralen als magnesium, sodium en calcium.

Het water sijpelt door de bodemlagen totdat het een impermeabele laag bereikt, bijvoorbeeld klei. Als deze laag niet geheel ondoordringbaar is, sijpelt er nog steeds een gedeelte doorheen. Het resultaat: verschillende grondwaterlagen boven elkaar ontstaan. Mineraalwater komt over het algemeen uit de diepere grondwaterlagen. Het mineraalwater wordt vaak verrijkt met natuurlijk koolzuur.

Mineraalwater uit een bron bevat een vast gehalte aan enkele mineralen. Deze gehalten worden getest door onafhankelijke laboratoria, welke vermeld staan op de fles.

De geleidbaarheid van mineraalwater zit tussen de 1,5 en 2,0 mS/cm.

Bottelbepalingen voor mineraalwater en toegestane interventies

Mineraalwater moet zo natuurlijk mogelijk gebotteld worden. Maar een paar interventies zijn toegestaan, zoals (gedeeltelijk) ontdoen van ijzer en sulfaat. De kwaliteit van het water wordt permanent gemonitoord. De bronnen worden zeer voorzichtig behandeld, om de toeloop van oppervlaktewater te voorkomen en eventuele toeloop onmiddellijk op te merken. Natuurlijk koolzuur moet verwijderd worden om extractie mogelijk te maken en toegevoegd worden aan latere processtappen. Mineraalwater mag alleen gebotteld worden in de directe nabijheid van de bron. De mineraalwaterbedrijven hebben vaak meerder bronnen, waarvan de naam vermeld moet worden op het etiket van de fles.

Bepalingen voor tafelwater

De bepalingen voor tafelwater zijn minder omslachtig. Tafelwater mag ook oppervlaktewater zijn wat is behandeld en de gehalten aan mineralen mag aangepast zijn aan vereiste gehalten en smaak van het specifieke product.

Een product met merknaam kan daarom alleen afgevuld worden op verschillende plaatsen over de wereld als gebruik wordt gemaakt van dezelfde technologische expertise.

Reacties van gebruiker

2009-06-03 14:43:07

Naam: celine
Beste,
ik maakte mijn eindwerk over mineraalwater en ben in een van mijn eerste opzoekingen terechtgekomen bij de wetgeving van bronwater en mineraalwater. In de wetgeving staat duidelijk vermeld dat natuurlijk mineraalwater géén enkele wijziging mag ondergaan wanneer deze gebotteld wordt. Bronwater mag dit wel.
In 'Bottelbepalingen voor mineraalwater en toegestane interventies' wordt hetvolgende gezegt: 'Mineraalwater moet zo natuurlijk mogelijk gebotteld worden. Maar een paar interventies zijn toegestaan, zoals (gedeeltelijk) ontdoen van ijzer en sulfaat'. Dit spreekt de wet dus tegen.
Mvg,
Celine


2009-06-03 16:02:31

Naam: Editor
Beste Celine,
In Richtlijn 80/777/EEG staat inderdaad dat er geen behandeling op natuurlijk mineraalwater mag worden uitgevoerd. Maar er wordt uitzondering gemaakt voor afscheiding van “labiele elementen” en koolzuurgas.

..
Artikel 4
1 . Een natuurlijk mineraalwater zoals het bij het ontspringen voorkomt , mag aan geen enkele andere behandeling of toevoeging worden onderworpen dan :
a ) de afscheiding van labiele elementen , zoals ijzer - en zwavelverbindingen , door filtreren of decanteren , eventueel na beluchten , voor zover deze behandeling niet tot gevolg heeft de samenstelling van dit water te veranderen wat de essentiële bestanddelen betreft die het zijn eigenschappen geven ;
b ) de totale of gedeeltelijke verwijdering van vrij koolzuurgas via uitsluitend natuurkundige procédés ;
c ) het inbrengen of het opnieuw inbrengen van koolzuurgas onder de bij bijlage I , deel III , bepaalde voorwaarden .
2 . Meer in het bijzonder zijn verboden elke behandeling ter ontsmetting , op welke wijze dan ook , en , behoudens lid 1 , sub c ) , toevoeging van bacteriostatica of iedere andere behandeling die de microflora van het natuurlijke mineraalwater kan wijzigen .
3 . Lid 1 vormt geen beletsel voor het gebruik van een natuurlijk mineraalwater voor de vervaardiging van alcoholvrije frisdranken .
..

Volgens Richtlijn 2003/40/EG moet dat wel gemeld worden:

..
Artikel 5
1. Onverminderd artikel 4, lid 1, onder b), van Richtlijn 80/777/EEG moet de behandeling van natuurlijk mineraalwater met lucht die met ozon is verrijkt, vooraf aan de bevoegde autoriteiten worden gemeld, waarbij zij zich ervan vergewissen dat:
a) de toepassing van die behandeling gerechtvaardigd is gezien het gehalte aan ijzer-, mangaan-, zwavel- en arseenverbindingen in het water;
b) de exploitant de nodige maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de behandeling doeltreffend en onschadelijk is en door de bevoegde autoriteiten kan worden gecontroleerd.
2. Bij de behandeling van natuurlijk mineraalwater met lucht die met ozon is verrijkt, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
a) de fysisch-chemische samenstelling van het natuurlijk mineraalwater in termen van kenmerkende bestanddelen wordt niet door de behandeling veranderd;
b) het natuurlijke mineraalwater voldoet vóór behandeling aan de microbiologische criteria van artikel 5, leden 1 en 2, van Richtlijn 80/777/EEG;
c) de behandeling laat geen residuen achter die een risico voor de volksgezondheid kunnen opleveren of waarbij de in bijlage III vermelde grenswaarden worden overschreden.
..

Er wordt aangegeven dat dit voor zowel natuurlijk mineraalwater als voor bronwater geldt :

..
Artikel 7
Onverminderd artikel 9, lid 4 ter, van Richtlijn 80/777/EEG is het bepaalde in de artikelen 5 en 6 van toepassing op bronwater.
...

Zie www. eur-lex.europa.eu.

Editor hyfoma.com

forumGeef uw reactie op dit artikel
Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke informatie wordt niet op de site geplaatst. Hyfoma levert geen machines, maar verwijst alleen naar de bedrijven die de machines leveren. De meeste genoemde bedrijven leveren alleen machines voor de voedselindustrie en produceren geen voedsel.

Naam: Email:
Functie: Bedrijf:

procesbeschrijving

mineraal water

Drinkwater is een schaars handelsartikel op de wereld – ongeveer 97,4% van het water op de aarde is ondrinkbaar zout water. Maar 2,6% van het water is vers water en maar een klein gedeelte hiervan is mineraalwater van een hoge kwaliteit.... lees volledige beschrijving
interactieve stroomschema's