main article articles
technology > building > wall
This article is not yet available in the language you selected

Binnenmuren

Article index
 Oppervlakken
 Muurovergang
 Afwerking
 Tegels
 Verf
 Kunststof
 Richels
 Tussenwanden
 Bescherming van de muur

Oppervlakken

Alle muuroppervlakken moeten ondoordring≠baar zijn voor vloei≠stoffen. Zij moeten makkelijk te reinigen zijn.
Verbindin≠gen, zoals ondersteuningen, naar muren, moeten tot het minimum beperkt worden om mogelijk≠heden voor ophoping van vuil te verkleinen en om het reinigen te verge≠mak≠ke≠lijken.

Muurovergang

Alle verbindingen van muren met vloe≠ren, plafonds en andere muren moeten vlak en ondoor≠dring≠baar zijn. De overgang tussen van muur naar vloer, plafond of tussenmuur moet een ronde hoek hebben, die gemakkelijk te reinigen is.

Afwerking

Tegels

Betegeling moet gaaf en in goede staat van onderhoud zijn. Losse of beschadigde tegels zijn beide onaanvaardbaar.
Holle tegels zijn ook niet toege≠staan, omdat dit bij slecht onder≠houd een schuilplaats voor insekten kan vormen.

Verf

Verf mag toegepast worden en geniet de voorkeur boven slechte betegeling. Geverfde opper≠vlak≠ten moeten wel goed onderhouden worden. Bladderen mag nooit voorkomen. Er moet wel reke≠ning gehouden worden met de vluchtige component. Deze mag geen gevaar opleveren voor de omgeving. Soms kan in een bestaande fabriekshal maar beperkt intensief geventileerd worden. Sommi≠ge verfsoorten op acryl-basis voldoen hieraan.

Kunststof

Kunststof coatings of andere laminaten zijn toege≠staan. Be≠schadigingen moeten eenvoudig te herstellen zijn.

Richels

Richels moeten vermeden worden, maar waar zij noodzakelijk zijn, moeten ze goed aflopend zijn, zodat geen vuil zich kan ophopen.

Tussenwanden

Vaste tussenwanden moeten aan de bovenge≠noemde eisen voldoen. Als een tussenwand tijdelijk geplaatst moet worden, houdt dan rekening met de schoonmaakbaarheid. Een tijdelijke wand mag nooit langer dan twee maanden staan, mits deze aan bovenstaan≠de eisen voldoet. BacteriŽn en schimmels kunnen zich ophopen tussen de aansluiting van de tijdelijke tussenwand en de vloer of het plafond.

Bescherming van de muur

Elk muurop≠pervlak dat redelijkerwijze geraakt kan worden door een vorkhef≠truck, een palletwagen e.d. moet afgeschermd worden Een stalen beugel of buis met een diameter van 75 mm en op een hoogte van ca. 20 cm. Als dit mogelijk is, dan moet de muur beschermd worden door een metalen plaat. Speciale aandacht is nodig voor de afdich≠ting van plaat en muur, zodat zich geen vocht of vuil tussen de plaat en de muur kan afzet≠ten.

forumReply to this article
All fields are required. Your personal information will not be displayed on our website. Hyfoma does not supply machines, but only refers to the companies that do. Most of the suppliers listed supply machines for the food industry, and do not produce food themselves.

Name: Email:
Function: Company:

wall

This article is not yet available in the language you selected, only in Nederlands