main article
technology > separation techniques > sedimentation
This article is not yet available in the language you selected

Sedimenteren

Sedimenteren is het scheiden van deeltjes onder invloed van dichtheid/zwaartekracht. Dit kan middels een continue stroming geschieden, maar ook batchgewijs in een groot vat. Sedimentatie is in alle gevallen alleen mogelijk wanneer er verschil is in dichtheid. Na verloop van tijd zullen de zwaardere deeltjes uitzakken. De bezinkingssnelheid is afhankelijk van verschillende parameters, zoals deeltjesdiameter en dichtheid (wet van Stokes). Daarnaast kunnen vaste delen elkaar hinderen door tegen elkaar te botsen. Bij het sedimenteren van een suspensie zijn de verschillen in dichtheid en deeltjesgrootte vaak erg klein, waardoor er een lage bezinkingssnelheid ontstaat. Om de bezinkingssnelheid te vergroten kan de viscositeit worden verlaagd door verwarming of enzymafbraak. Daarnaast kan de deeltjesgrootte worden vergroot door deeltjes te laten coaguleren.

Sedimentatie wordt op grootte schaal in de voedingsmiddelenindustrie toegepast. Enkele voorbeelden:

Water/vetscheiding
Zo worden restproducten bij de boterbereiding omgesmolten, zodat er een suspensie ontstaat van olie en water. Dit geheel wordt in een groot vat opgeslagen. Door het verschil in dichtheid zal het water naar beneden zakken, waarna het kan worden afgetapt. Zo ontstaat er een olie die na behandeling voor andere doeleinde kan worden gebruikt. Deze scheiding vindt dus batchgewijs plaats.

Flotatiebak

In de groentesector wordt sedimentatie gebruikt voor de reiniging en scheiding van groenten. Zo worden erwten bijvoorbeeld over een stenenband en flotatiebak gevoerd. De erwten worden met een zwakke waterstroom verder gevoerd, maar de zwaardere stenen bezinken en worden afgevoerd. In de flotatiebak bezinken de erwten en worden ze, door een lichte opwaartse waterstoom, ontdaan van lichte verontreinigingen. Door een goede afstemming van de waterstromen kan deze sedimentatie continue geschieden.

Waterzuivering
In veel voedingsmiddelenbedrijven heeft men de beschikking over een afvalwater-zuiveringsinstallatie om de kosten voor het lozen van het afvalwater te verlagen. Onderdeel van deze installaties zijn de bezinkbakken om de sedimentatie uit te voeren. Allereerst wordt het zand verwijderd middels een kleine bezinkbak en afgevoerd als vaste stof. Vervolgens wordt er een langdurige sedimentatie uitgevoerd, waardoor het grootste gedeelte van de onopgeloste deeltjes bezinken en afgevoerd worden met schrapers.

forumReply to this article
All fields are required. Your personal information will not be displayed on our website. Hyfoma does not supply machines, but only refers to the companies that do. Most of the suppliers listed supply machines for the food industry, and do not produce food themselves.

Name: Email:
Function: Company:

sedimentation

This article is not yet available in the language you selected, only in Nederlands