hoofdartikel artikelen
database > wetgeving > hygienenormen > Codex Alimentarius
Download download article

Nieuwsbrief Codex Alimentarius 2006-12

Inhoudsopgave
 28ste vergadering van het Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU), 30 oktober t/m 3 november 2006 te Chiang Mai (Thailand)
 Inleiding
 Standaard voor zuigelingenvoeding en volledige dieetvoeding voor medisch gebruik bedoeld voor de zuigeling
 Advieslijst met voedingsstoffen voor gebruik in producten voor bijzondere voeding bedoeld voor kinderen van 0-3 jaar
 De Global Strategy (GS) van de WHO/FAO
 Definitie voor vezel
 Standaard voor gluten
 Standaard voor suiker in verwerkte graanproducten voor zuigelingen en jonge kinderen
 15e vergadering van het Codex Comité on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS), 6 t/m 10 november 2006 te Mar del Plata (Argentinië)
 Inleiding
 Proposed draft Revision of the guidelines for Generic Official Certificate Formats and the Production and Issuance of Certificates
 Proposed Draft Model Export Certificate for Milk and Milk Products
 Proposed draft Appendices to the Guidelines on the Judgement of Equivalence of Sanitary Measures Associated with Food Inspection and Certification
 Discussion paper on questions related to the codex Code of ethics for international Trade of Foods
 6e vergadering van de Task Force on foods derived from modern biotechnology (TFBT), 27 november t/m 1 december 2006 te Chiba (Japan)
 Inleiding
 Discussion paper of food safety assesment of low level presence of recombinant DNA plant material in food resulting from asynchronous authorizations
 Discussie:
 Proposed draft guideline for the conduct of food safety assessment of foods derived from recombinant DNA animals
 Uitkomst:
 Discussie:
 Proposed draft annex to the guideline for the conduct of food safety assessment of foods derived from R-DNA plants: food safety assessment of foods derived from R-DNA plants modified for nutritional or health benefits
 Discussion papers:
 Vooruitblik
Dit is alweer de laatste uitgave van de Codex nieuwsbrief van 2006 In deze uitgave berichten wij u over de belangrijkste punten van diverse vergaderingen. Het betreft het Codex Comité voor Voeding en Dieetvoeding, het Codex Comité voor Voedselimport - en Export Inspectie en Certificatiesystemen en de Codex Task Force voor Biotechnologie. De officiële verslagen van de bijeenkomsten kunt u vinden op www.codexalimentarius.net (Engelstalig).

28ste vergadering van het Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU), 30 oktober t/m 3 november 2006 te Chiang Mai (Thailand)

Inleiding

De vergadering werd bijgewoond door 254 deelnemers uit 45 landen en 27 internationale organisaties. Tijdens deze vergadering van het Codex Comité voor voeding en producten voor bijzondere voeding zijn een aantal goede resultaten behaald. Een constructieve houding van de delegaties heeft hier zeker aan bijgedragen, al werd er soms over details uitvoerige discussies gevoerd. Daarnaast heeft gastland Thailand gezorgd voor een geweldige organisatie en verloop van de week.

Standaard voor zuigelingenvoeding en volledige dieetvoeding voor medisch gebruik bedoeld voor de zuigeling

Deze is na jarenlange discussie op stap 8 gekomen en zal voor adoptie worden voorgelegd aan de Codex Alimentarius Commissie (CAC) in juli 2007. De lijsten met additieven voor beide typen producten zal voor advies naar de CCFA gaan met de vraag of er eventueel ook nieuwe evaluaties door JECFA nodig zijn.

Advieslijst met voedingsstoffen voor gebruik in producten voor bijzondere voeding bedoeld voor kinderen van 0-3 jaar

Deze is naar stap 5 gegaan en zal worden voorgelegd aan de CAC in juli 2007.

De Global Strategy (GS) van de WHO/FAO

Dit document is op hoofdlijnen bediscussieerd. Canada, gesteund door Nieuw Zeeland en Nederland, heeft gesuggereerd een groep in te stellen die de coördinatie voor de implementatie van de GS op zich neemt. Het Codex Secretariaat wees vervolgens op de rol van de CAC voor de coördinatie en prioriteitstelling binnen Codex. De aandacht ging vooral uit naar de drie voorgestelde actiepunten voor de CCNFSDU, te weten (1) referentiewaarden voor die voedingsstoffen die verband houden met een verlaagd of verhoogd gezondheidsrisico, (2) voorwaarden voor voedingsclaims met betrekking tot trans vetzuren en verzadigde vetzuren en (3) standaarden voor de voedingskundige kwaliteit en voedselveiligheid. Voor onderwerp 1 zal CCNFSDU advies vragen aan CCFL, terwijl de revisie van referentiewaarden voor vitamines en mineralen zal worden voortgezet. Voorstellen voor onderwerp 2 werden niet nodig geacht. Ten aanzien van onderwerp 3 is Canada bereid gevonden een nader document op te stellen waarin mogelijke acties hierbij worden verduidelijkt en tevens rekening wordt gehouden met nationale voedingspatronen en -gebruiken.

Definitie voor vezel

Dit is opnieuw bediscussieerd door een vrij plotseling ingekomen stuk van de WHO/FAO waarin een beperkte (en ouderwetse) definitie van vezel is opgenomen die slechts verwijst naar plantaardig vezel. Er werd besloten de standaard voor vezel terug te brengen naar stap 6.

Standaard voor gluten

Deze is op stap 6 gebleven. Er is (nog) geen overeenstemming bereikt over de voorgestelde gehaltes voor glutenvrije en -gemaakte producten en de etikettering hiervan. Wel is haver opgenomen in de lijst van gluten met een voetnoot dat op nationaal niveau mag worden bepaald dat onder medisch toezicht (zuiver) haver mag worden gebruikt in de voeding van coeliakie patiënten.

Standaard voor suiker in verwerkte graanproducten voor zuigelingen en jonge kinderen

Het discussiedocument van Thailand over het verlagen is voorlopig beëindigd. Dit vanwege het feit dat de herziene standaard voor deze producten in juli 2006 door de Codex Alimentarius Commission is aangenomen en de kritiek dat de WHO aanbeveling voor maximaal 10% mono- en disachariden zich niet moet richten op een specifiek voedselcomponent, maar op de totale voeding.

15e vergadering van het Codex Comité on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS), 6 t/m 10 november 2006 te Mar del Plata (Argentinië)

Inleiding

De vergadering werd bijgewoond door vertegenwoordigers uit 47 landen en drie observers.

Proposed draft Revision of the guidelines for Generic Official Certificate Formats and the Production and Issuance of Certificates

Hoofdmoot van de vergadering was de voorgestelde wijziging van de richtsnoeren voor het opstellen en afgeven van officiële certificaten die de internationale handel van levensmiddelen begeleiden. Het document zal worden aangeboden aan de volgende vergadering van de Codex Alimentarius Commission op stap 5/8 (snelle procedure).
Door het Comité werd, op voorstel van de Nederlandse delegatie, aan de Codex Alimentarius Commission de aanbeveling gedaan om haar werk t.a.v. certificaten actief te coördineren met OIE, IPPC en andere relevante organisaties. Aanleiding hiervoor was de constatering, dat in elk van de genoemde International Standard Setting Bodies momenteel gewerkt wordt aan de herziening van certificaten en de invoering van elektronische certificaten. Daarbij worden velerlei verklaringen en certificaten opgesteld, waarbij discrepanties niet altijd worden vermeden.

Proposed Draft Model Export Certificate for Milk and Milk Products

Het CCFICS-secretariaat zal het model exportcertificaat voor melk en melkproducten toetsen aan de aangepaste richtsnoeren en de bevindingen agenderen voor de 16e vergadering van CCFICS, alvorens een reactie aan CCMMP zal worden gegeven.

Proposed draft Appendices to the Guidelines on the Judgement of Equivalence of Sanitary Measures Associated with Food Inspection and Certification

Er vond een discussie plaats over de appendices bij de richtsnoeren inzake de beoordeling van equivalentie in relatie tot inspectie en certificatie systemen. Dit leidde niet tot een concreet resultaat maar tot een uitgebreide brainstorm, die tal van nieuwe en herhaalde suggesties opleverde.
Een werkgroep onder leiding van de USA gaat in juni 2007 in Brussel hiermee verder. Ook Nederland is één van de deelnemers. Nadrukkelijk werd aangegeven, dat niet alle suggesties/ opmerkingen/problemen in een keer zullen kunnen worden behandeld. Daarom zal de werkgroep zich ook moeten bezinnen op de meest urgente/belangrijke elementen in de appendices.

Discussion paper on questions related to the codex Code of ethics for international Trade of Foods

Vervolgens werd gesproken over vraagstukken die door CCGP waren doorgeleid, in relatie tot de "Code of Ethics for International Trade of Food". In het bijzonder stond ter discussie de (re)export van voedingsmiddelen, die onveilig of ongeschikt werden geacht.
Het comité beval aan de reeds bestaande uitgangspunten uit CCFICS aanbevelingen te implementeren en benadrukte het belang van het hebben van een goed importcontrole systeem. Landen die dit nog niet hebben, zouden (eventueel met hulp van technische assistentie en projecten voor capacity building) hieraan hoge prioriteit moeten geven.
Over de noodzaak voor het opstellen van een nieuw General Principle kon geen overeenstemming worden bereikt. Met name een aantal ontwikkelingslanden verzette zich hier tegen.

Diverse voorstellen voor nieuw werk voor dit comité passeerden de revue. Belangrijk is het voorstel om de terms of reference van het comité te wijzigen zodat in de toekomst het comité richtsnoeren kan opstellen voor inspectiesystemen in een land zelf (dus niet alleen meer m.b.t. import en export).

En marge van de 15e vergadering van de CCFICS werd door het secretariaat van het WTO-SPS-comité een informatieve workshop gehouden over de werkzaamheden van dit comité.
Vermeldenswaardig is, dat hier al snel de rol in de wereldhandel van private certificerende organisaties aan de orde werd gesteld.
Vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden gaven aan te zoeken naar mogelijkheden om ter bescherming van de afzetbelangen van hun producenten als overheid meer invloed op dergelijke private organisaties te krijgen. Door enkele deelnemers werd opgemerkt, dat de ontwikkeling van private certificerende organisaties kennelijk was veroorzaakt doordat in sommige ontwikkelde landen de overheden niet in meer staat bleken te zijn om bij afnemers voldoende vertrouwen te behouden in de overheidscontrole.
Geconcludeerd mag worden, dat het onderwerp "private controleorganisaties"de komende tijd zeker op de agenda van het WTO-SPS-comité zal blijven terugkomen.

6e vergadering van de Task Force on foods derived from modern biotechnology (TFBT), 27 november t/m 1 december 2006 te Chiba (Japan)

Inleiding


De vergadering werd bijgewoond door 176 deelnemers uit 40 landen (waaronder de EC en 13 EU- lidstaten), verder waren 5 internationale intergouvernementele organisaties (waaronder FAO. WHO en OIE) en 12 ngo's aanwezig.

Discussion paper of food safety assesment of low level presence of recombinant DNA plant material in food resulting from asynchronous authorizations

De task force besloot een project te starten voor het opstellen van een "annex to the plant guideline for the conduct of food safety assessment of foods derived from recombinant DNA plants on low level presence of recombinant DNA plant material".
De task force zal het projectdocument voor goedkeuring voorleggen aan de Codex commissie.
Een "physical working group" zal het project uitwerken. De VS, Duitsland en Thailand trekken het project als "(co) chairs". De VS organiseert een eerste bijeenkomst in februari of maart 2007.

Discussie:

Er was een breed draagvlak om met het project te starten. Diverse leden, waaronder de EC, stelden wel duidelijke randvoorwaarden aan het project: nationale autoriteiten blijven verantwoordelijk voor riskmanagement maatregelen; landen kunnen zelf bepalen wanneer en hoe ze de annex willen gebruiken; de annex ontslaat de industrie en exporteurs niet van hun verantwoordelijkheid om aan de importeisen van het importerende land te voldoen.
Diverse leden, waaronder de EC benadrukten dat de ontwikkeling van "information sharing systems" een essentieel onderdeel van het project moeten vormen. Om de veiligheid en "low level presence" van ggo's te kunnen aantonen moeten detectiemethodes en gegevens over de risicobeoordelingen beschikbaar zijn. Andere landen wilden geen concrete instrumenten zoals detectiemethodes in de tekst opnemen, maar waren het wel eens dat detectiemethodes noodzakelijk zijn om low level presence te kunnen vaststellen. Als compromis is in de tekst de volgende doelstelling opgenomen: the objectives of the project will be to identify information sharing mechanisms tot facilitate utilization of the annex and to determine whether it should apply, and the data necessary tot conduct assessment of food safety in the importing country.
De discussie was soms fel. De EC hield de VS voor dat aanwezigheid van lage gehaltes van niet geautoriseerd ggo plant materiaal een probleem is van exporterende landen en niet van de EC. Verder benadrukte de EC dat ze geen behoefte heeft aan richtlijnen voor de risicobeoordeling van aanwezigheid van lage gehaltes van ggo plant materiaal; de meerwaarde van het project zit in de "information sharing mechanisms". Dit werd door veel derde landen ondersteund.

Bij de uitwerking van het project zullen eerst de relevante onderdelen geïdentificeerd worden van de huidige plant guide line for risk assessment of foods derived from modern rDNA plants. Daarnaast zullen de meest relevante data en information sharing mechanisms moeten worden geïdentificeerd. Duitsland, zal als co chair hier een leidende rol in spelen. Ook het Codex Committee on methods Analysis and sampling (CCMAS) heeft een rol.

Proposed draft guideline for the conduct of food safety assessment of foods derived from recombinant DNA animals

Uitkomst:

De task force heeft overeenstemming bereikt over de tekst met uitzondering van de paragraven 64 - 67 (use of Antibiotic Resistance Marker Genes).
De Task force zal FAO en WHO verzoeken een scientific expert group in te stellen die advies moet uitbrengen over de veiligheid (en meerwaarde) van (non) antibiotic resistance markers en "non heritable applications" (o.a. gentherapie).
De task force besloot de paragraven 64-67 terug te brengen naar stap 3. Het resterende deel van de draft guideline blijft op stap 4. Verdere voortgang kan volgend jaar worden bereikt als de conclusies van de expert group beschikbaar zijn.

Discussie:

De task force heeft lang gesproken over de scope van het document. De EC had de voorkeur voor optie 2. Deze optie hield het meeste rekening met "other legitimate factors", zoals dierenwelzijn. Hiervoor was weinig steun. Uiteindelijk is gekozen voor optie 5, waarbij het 3e bullet point geschrapt is. (´the scope does not adress: the safety of food derived from recombinant DNA animals intended to be used for other purposes than food (eg paharmaceutical, xenotransplantation or industrial uses"). Het document gaat dus niet in op de vraag of non food uses wel of niet onder de scope vallen. Het is dus aan de leden om te bepalen hoe hier mee om te gaan. Dit was een belangrijk onderwerp voor de ECMS, die naar voren brachten dat gm dieren geproduceerd voor "non food doelen" niet in de voedselketen terecht moeten komen. Andere leden sluiten deze mogelijkheid niet uit.

Proposed draft annex to the guideline for the conduct of food safety assessment of foods derived from R-DNA plants: food safety assessment of foods derived from R-DNA plants modified for nutritional or health benefits

In april 2007 zal Canada een werkgroepbijeenkomst organiseren die verder gaat werken aan de annex. De werkgroep zal verder bouwen op het huidige "scoping document" dat werd opgesteld door een elektronische werkgroep onder leiding van Canada. De EC gaf aan dat aandacht besteed moet worden aan o.a. de keuze van de meest geschikte comparator, diervoeding studies en post market monitoring.

Discussion papers:

Er stonden 3 discussion papers op de agenda. De Task Force besloot de onderwerpen van deze papers niet verder uit te werken:
comparative food composition analysis of staple foods. De FAO en OECD hebben al veel data over food composition of staple foods.
Safety assessment of foods derived from animals exposed tot protection against diseases through gene therapy or R-DNA vaccines. De task force besloot de voortgang die de OIE bereikt op dit terrein te monitoren, maar zelf geen nieuwe activiteiten te ontwikkelen. De OIE ad hoc group on biotechnology doet onderzoek op dit terrein en het mandaat van de OIE omvat voedselveiligheid gerelateerd aan diergezondheid.
Sanitary surveillance after placing on the market of foods derived from biotechnology. De task force was van mening dat dit onderwerp o.a. gedekt is door de proposed draft annex to the guideline.

Vooruitblik

In de volgende uitgave is er aandacht voor de uitslagen van een aantal comités waaronder het Codex Comité voor Voedselhygiëne en het Codex Coördinerend Comité voor Europa.


Kijk voor meer informatie over diverse Codex comités op www.codexalimentarius.nl.
Redactie: Tanja Åkesson - Codex Secretariaat, Ministerie van LNV, 070-3784045.

forumGeef uw reactie op dit artikel
Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke informatie wordt niet op de site geplaatst. Hyfoma levert geen machines, maar verwijst alleen naar de bedrijven die de machines leveren. De meeste genoemde bedrijven leveren alleen machines voor de voedselindustrie en produceren geen voedsel.

Naam: Email:
Functie: Bedrijf: