hoofdartikel
database > wetgeving > veiligheidseisen

veiligheidseisen

RI&E (Risico-inventarisatie & -evaluatie)

Op grond van de Arbowet 1998 bent u als werkgever verplicht voor uw werknemers een veilige werkomgeving te creëren. In de Arbowet is voorgeschreven dat u hiervoor een risicoinventarisatie & -evaluatie (RI&E) uit dient te voeren en deze actueel houdt. De RI&E brengt de algemene risico's binnen een bedrijf in kaart. Het uitvoeren van een RI&E houdt in dat u nagaat aan welke risico’s uw... ga naar >> RI&E (Risico-inventarisatie & -evaluatie)

A-RIE (Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie)

Ter voorkoming van ongevallen met gevaarlijke stoffen is per 25 februari 2004 voor deze categorie bedrijven de Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (A-RIE) van kracht. De A-RIE is onderdeel van het arbeidsomstandighedenbesluit en daarmee wet. Bedrijven, die voorheen verplicht waren een arbeidsveiligheidsrapport (AVR) op te stellen, moeten voortaan een Aanvullende Risico... ga naar >> A-RIE (Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie)

Richtlijn arbeidsmiddelen

De Richtlijn arbeidsmiddelen (89/655/EEG) is een Europese richtlijn die werkgevers verplicht zich ervan te overtuigen dat de door hem ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen veilig zijn. Elke werkgever is volgens de Richtlijn arbeidsmiddelen verplicht: een risicoanalyse per machine uit te voeren waarmee gecheckt wordt of de machine voldoet aan de minimumvoorschriften; de juiste... ga naar >> Richtlijn arbeidsmiddelen

CE op machines en installaties

Een fabrikant die een machine bouwt, of een bedrijf dat een installatie plaatst, heeft meestal te maken met CE. Dit is het geval wanneer de machine of installatie onder een Europese CE-richtlijn valt, zoals de Machinerichtlijn (98/37/EG). Dankzij de CE-richtlijnen kunnen producten vrij binnen de Europese markt worden verhandeld, zonder eerst door allerlei nationale keuringsinstituten gekeurd... ga naar >> CE op machines en installaties

De praktijk van ATEX 137

Vanaf juli 2006 moeten alle bedrijven waar explosiegevaar bestaat voldoen aan de zogenaamde ATEX 137 richtlijn (richtlijn 1999/92/EG). Daarnaast bestaat er ook de ATEX 95 richtlijn (richtlijn 94/9/EG), welke van toepassing is voor apparatuur welke gebruikt wordt op plaatsen waar explosieve gassen, dampen of stofwolken kunnen optreden. Het doel van de ATEX 137 is het beschermen van de... ga naar >> De praktijk van ATEX 137