news
News

Codex Alimentarius Nieuwsbrief 1 - 2007

maandag 5 februari 2007

Beste lezer,

Dit is alweer de eerste editie van de Codex nieuwsbrief van 2007. In deze uitgave berichten wij u over de belangrijkste punten van diverse vergaderingen. Het betreft het Codex comité voor Voedselhygiëne en het Codex Comité voor Europa. De officiële verslagen van de bijeenkomsten vindt u op <http://www.codexalimentarius.net/> www.codexalimentarius.net (Engelstalig).

Veel leesplezier!

38ste vergadering van het Codex Committee on Food Hygiene (CCFH), 3 t/m 9 december 2006 te Houston (Verenigde Staten)

Inleiding

De bijeenkomst werd bijgewoond door 53 landen, 14 belangenorganisaties en 15 EU lidstaten. Voor Nederland waren de volgende personen aanwezig: Jan van Kooij (VWA), Inge Stoelhorst (VWS), Marc Hoenders (LNV) en Enne de Boer (VWA). Tijdens en vóór de bijeenkomst in Houston hebben er ook een aantal EU-coördinatieoverleggen plaatsgevonden.


Draft Code of Practice for Fish and Fishery products & de Proposed Draft Standard for Live and Raw Bivalve Molluscs

Deze beide codes, afkomstig vanuit het Codex Comité voor Vis en Visserijproducten

(CCFFP), zijn door een ad hoc werkgroep (onder leiding van Noorwegen) verder bestudeerd. Een aantal aanpassingen met betrekking tot de in deze documenten opgenomen hygiënemaatregelen en microbiologische criteria zijn voorgesteld.


Draft Principles and Guidelines for the Conduct of Microbiological Risk Management

Dit document is gedurende de vergadering door een ad hoc werkgroep opgesplitst in een algemeen deel over Microbiological Risk Management (MRM) en een deel dat de nieuwe concepten voor wat betref FSO's (Food Safety Objectives), PO (Performance Objectives), PC (Performance Criterion) en MC (Microbiological Criterion) bespreekt. Het eerste deel over MRM in het algemeen is naar stap 8 gebracht.

Voor het tweede deel is nog meer afstemming nodig vanuit de wetenschappelijke wereld. Er is tijdens en na een WHO/FAO expert consultation in april 2006 in Kiel veel discussie ontstaan over de interpretatie en het gebruik van de nieuwe concepten. Er zijn twee manieren van risk assessment in omloop, de zogenaamde deterministische methode en de nieuwere probalistische methode. Ook is vanuit de Kiel-meeting een nieuwe term geïntroduceerd, metrics:

"quantitative expressions that indicate a level of control at a specific step in a food safety risk management system. For the purpose of this report the term "metric" is used as a collective for the new risk management terms of food safety objective, performance objective and performance criteria, but it also refers to existing microbiological criteria".

Afgesproken is dat in eerste instantie afgesproken moet worden wat 'risk managers' nu exact willen. Hiertoe is een nieuwe werkgroep, onder leiderschap van de USA, opgericht. Eerste vraagstelling voor deze groep betreft een aantal risk management vragen. Nederland zal deelnemen aan deze werkgroep. Ook zullen voorbeelden zoals o.a. de toepassing voor vloeibare eiproducten worden uitgewerkt.


Draft code of hygienic practice for eggs and egg products

Deze code is naar stap 8 gebracht.

Een aantal, voornamelijk tekstuele, aanpassingen zijn aangebracht. De annex waarin de toepassing van 'food safety metrics' voor vloeibare eiproducten wordt uitgewerkt is hier uitgenomen. Dit voorbeeld zal door bovengenoemde werkgroep worden uitgewerkt.


Draft guidelines on the application of general principles of food hygiene to the control of Listeria monocytogenes in foods

Deze guideline is naar stap 8 gebracht.

Door Duitsland is benadrukt dat het noodzakelijk is dat er ook microbiologische criteria worden vastgesteld voor Listeria monocytogenes in kant-en-klaar maaltijden. Er zal een werkgroep worden gestart, onder leiding van Duitsland, die deze criteria verder gaat uitwerken.


Proposed draft revision of the code of hygienic practice for food for infants and young children

Deze code is teruggebracht naar stap 2.

Er heeft een uitgebreide discussie plaatsgevonden over de scope van het document. Er is afgesproken dat niet langer de leeftijd van kinderen de scope bepaalt maar dat dit de productgroepen moeten zijn. Europa heeft ingebracht dat de scope gericht moet zijn op de productgroepen powdered infant formulae as sole source of nutrition and milk fortifiers. De Amerikanen wilden echter ook de follow-up formula opnemen. Achterliggende reden is dat zij maar één soort powdered infant formula verkopen en geen aparte categorie follow-up formula produceren.

Uiteindelijk is een compromis bereikt door de scope in de breedte op te stellen. De scope wordt dan: 'all powdered infant formulae for infants and young children'. De product categorieën die hierbinnen vallen zijn powdered infant formula, formula for special medical purposes, human milk fortifiers and follow-up formula.

Het onderscheid op specifieke hygiëne maatregelen en de microbiologische criteria tussen de powdered infant formula en de follow-up formula zal worden gecreëerd door twee bijlagen op te nemen. Eén voor powdered infant formula, formula for special medical purposes, human milk fortifiers en een bijlage voor follow-up formula.


Draft Guidelines for the validation of food safety control measures

Dit document is teruggebracht naar stap 2.

Er is lang gediscussieerd over de scope van het document. Besloten werd dat de guidelines van toepassing zijn op de 'validation of control measures at any stage of the food chain'. Ook is nagegaan of in dit validatiedocument ook verificatie en monitoring opgenomen dienden te worden. De conclusie was dat een kleine sectie gewijd zal worden aan verificatie en monitoring. Ook zullen voorbeelden van validatie worden opgenomen.

Een werkgroep, onder leiding van de USA, zal het document verder aanpassen. Nederland heeft zich aangemeld voor de werkgroep.


The use of the lactoperoxidase system for milk and milk products in international trade

Tijdens de CCFH heeft een ad-hoc werkgroep onder leiding van Japan het FAO/WHO rapport over de veiligheid van het gebruik van het LP systeem voor melk en melkproducten bestudeerd.

Deze werkgroep heeft geen overeenstemming kunnen bereiken over het al dan niet toelaten van de toepassing van het LP systeem in melk en melkproducten.

De CCFH zal deze uitkomst terugrapporteren aan de Codex Alimentarius Commission (CAC).


Report of the adhoc working group for the establishment of CCFH work priorities

Voorafgaand aan de Codex vergadering heeft een ad hoc werkgroep plaatsgevonden. Vier voorstellen voor nieuw werk zijn hier gepresenteerd: Campylobacter risk assessment in vleeskuikens door Nieuw Zeeland, Salmonella in vleeskuikens door Zweden, Vibrio parahaemoliticus in visproducten door de USA en virussen in voedsel door Nederland.

Besloten werd dat een gecombineerde werkgroep gaat starten voor Campylobacter/Salmonella in vleeskuikens, geleid door Nieuw Zeeland/Zweden. Nederland heeft zich aangemeld voor deze werkgroep. Voor Vibrio spp in visproducten is bepaald dat dit de tweede prioriteit heeft.

Voor virussen in voedsel is afgesproken dat eerst een WHO/FAO expert consultation moet plaatsvinden in 2007. Nederland zal het gastland zijn. Het is de bedoeling dit onderwerp na deze expert consultation ook bij de volgende bijeenkomst weer op de agenda te zetten.


Tot slot heeft de USA tijdens de Codex bijeenkomst een voorstel ingediend voor een "Code of Hygienic Practice for Fresh Fruits and Vegetables". In dit voorstel is een uitgebreide set pathogeen/voedsel combinaties aangegeven die nader bestudeerd dienen te worden. Hierin zal enige prioritering nodig zijn. Er is afgesproken dat een verzoek voor wetenschappelijk advies zal worden gericht aan FAO/WHO.


De volgende CCFH zal eind oktober/begin november 2007 plaatsvinden in India.25ste sessie van het Codex Comittee for Europe (CCEURO), 15 t/m 18 januari 2007 te Vilnius (Litouwen)

Inleiding

De bijeenkomst werd bijgewoond door 31 deelnemende landen (waarvan 21 EU lidstaten), 1 observer en 2 internationale organisaties. De sessie werd geopend door Mr. Romualdas Sabaliauskas, de SG van de Ministerie van Volksgezondheid van Litouwen. De vergadering werd voorgezeten door Zwitserland. Namens Nederland waren Kate Napier (LNV) en Wim van Eck (VWA) aanwezig.

De volgende agendapunten zijn besproken:


Matters of Interest arising from the Codex Alimentarius Commission and other Committees:

De CCEURO heeft het belang benadrukt om deelname van de niet-EU lidstaten te bevorderen tijdens de CCEURO. Zwitserland heeft al verschillende belangrijke stappen gezet, waaronder het gebruik van Russische vertaling (tolken, interactieve website) en werkgroepen, maar er is nog meer nodig.

Het `Strategic Plan 2008-2013' is besproken, Europese standpunten zijn bepaald en bezorgdheid is geuit over de optie om de sessies van de regionale coördinerende comités af te schaffen. Er is gesproken over de structuur en mandaten van de codex comités en task forces in voorbereiding op de CAC. De CCEURO heeft besloten dat er geen aanleiding was om de Terms of Reference (TOR) van de Regionale Coördinerende Comités (in de 23rd CCGP) aan te passen zoals voorgesteld door CCLAC en dat de TOR van de verschillende regio's geharmoniseerd moeten blijven. Het comité pleit om verduidelijking van de rolverdeling van de "Regional Coordinators" en de "Members of the Executive Committee elected on a Geographical Basis" tijdens de volgende CCGP-vergadering.


Activities of FAO en WHO Complementary to the Work of the Codex Alimentarius Commission, Including Capacity Building

Vertegenwoordigers van de FAO en WHO hebben presentaties gegeven over hun werkzaamheden en plannen voor de toekomst.


Information on National Food Control Systems en Consumer Participation in food standard setting

Het comité is geïnformeerd over recente ontwikkelingen en de huidige status van de nationale voedselcontrole systemen en consumentendeelname in de regio gebaseerd op schriftelijke reacties op CL 2006/21-EURO. Verschillende landen hebben hun systemen mondeling toegelicht.


Information on use of Codex Standards on National en Regional Level

Hier is niet lang bij stilgestaan omdat de meeste nationale regelgeving geharmoniseerd is met de EU-regelgeving


Nomination of Coordinator of CCEURO

Zwitserland is benoemd voor zijn tweede termijn als coördinator van de CCEURO. Zij zullen samenwerken met Polen, die zich heeft aangeboden als host.


Other business and Future Work

* Proposed draft working principles for risk analysis for food safety for application by governments (EU)
De delegatie van de EU informeerde de overige leden over de werkzaamheden van de werkgroep in voorbereiding op de CCGP.

* Country of origin labelling provisions for individual cheese standards (EU)
De EU steunt de definitieve acceptatie van alle individuele kaasstandaarden zoals voorgesteld door de CCMMP.

* Labelling of foods and food ingredients obtained through certain techniques of genetic modification/genetic engineering (EU)
Er wordt meegedeeld dat CCFL een werkgroep heeft opgericht voor dit onderwerp. Deze zal in februari 2007 bijeenkomen in Oslo, Noorwegen.

* Code of ethics for international trade in food (EU)
De EU lidstaten zijn van mening dat de Code zich moet focussen op de ethische aspecten van internationale handel en niet moet herhalen wat andere codex teksten en WTO overeenkomsten al stellen.

* Information on natural mineral waters within codex (Zwitserland)
De revisie van de WHO richtlijnen over natuurlijk mineraalwater heeft geresulteerd in discrepanties met de codex standaarden. Het codex comité voor mineraalwater is echter slapend. Zwitserland stelt een document op voor de 30ste CAC over hoe nu verder te handelen.

* Information concerning the forthcoming election of a member of the executive committee from Europe (UK)
Het Verenigde Koninkrijk informeerde de leden dat zij zich tijdens de komende CAC kandidaat zal stellen als "Member of the Executive Committee elected on a Geographical Basis".

De 26ste sessie van CCEURO zal plaatsvinden in Warschau, Polen (host), in samenwerking met Zwitserland (coördinator) in de periode tussen oktober 2008 en februari 2009.Vooruitblik

In de volgende uitgave is er aandacht voor de uitslagen van een aantal comités waaronder het Codex Comité voor Vetten en Oliën en het Codex Coördinerend Comité voor Analysemethodes.

Kijk voor meer informatie over diverse Codex comités op www.codexalimentarius.nl.
Redactie: Tanja Åkesson - Codex Secretariaat, Ministerie van LNV, 070-3784045.

link to website