news
News

Berichten over Codex Comité voor Vetten en Olien en voor Analyse-methodes

maandag 26 maart 2007

Beste lezer,

In deze uitgave berichten wij u over de belangrijkste punten van diverse vergaderingen. Het betreft het Codex Comité voor Vetten en Olien en het Codex Comité voor Analyse-methodes.De officiële verslagen van de bijeenkomsten vindt u op <http://www.codexalimentarius.net/> www.codexalimentarius.net (Engelstalig).

Veel leesplezier!


20ste vergadering van het Codex Committee on Fats and Oils (CCFO), 19 t/m 23 februari 2007 te Londen (Verenigd Koninkrijk)

Inleiding

De bijeenkomst werd bijgewoond door 136 deelnemers, vertegenwoordigd uit 41 landen (waaronder de EU), en 4 niet-gouvermentele organisaties (NGO's). Namens Nederland was de Nederlandse ambassade in Londen, het Productschap MVO (Margarine, Vetten en Oliën) en Bond van Nederlandse Margarinefabrikanten aanwezig.

De bijeenkomst werd voorgezeten door Michael Wight, Head of Labelling, Standards and Allergy Division van de Food Standards Agency en de vergadering werd geopend door Dame Deirdre Hutton, voorzitter van de Food Standards Agency. Tijdens en vóór de bijeenkomst in Boedapest hebben er ook een aantal EU-coördinatieoverleggen plaatsgevonden.

Onderwerp 1 en 2: voorgaande ladingen

Punt 1 en 2 zijn aan elkaar gerelateerd. Met voorgaande ladingen wordt bedoeld de lading die voorafgaat aan het vervoer van bijvoorbeeld palmolie. Er bestaat nu een conceptlijst met stoffen die voorafgaand aan bijvoorbeeld deze palmolie vervoerd zouden mogen worden. Het is een positieve lijst. Alleen die goederen die op de lijst staan mogen vervoerd worden. Deze lijst kan geen statisch geheel zijn. Om die reden zijn er criteria ontworpen waaraan de voorgaande ladingen moeten voldoen om op de lijst te komen. Binnen de EU bestaat een dergelijke lijst en die werkt al ruim tien jaar naar behoren. Zowel producenten als detailhandel zijn hierbij gebaat. Dit zorgt voor veiliger voedsel.

Uitkomst vergadering onderwerpen 1 & 2

Tijdens de zitting in Londen is geen overeenstemming bereikt. De EU heeft aangegeven om eerst de uitkomst van een onderzoek door de European Food Safety Authority (EFSA) af te wachten. EU, Japan en Maleisië zijn van mening dat meer werk op dit gebied noodzakelijk is om de bescherming van de gezondheid van de consument te garanderen. De positieve lijst wordt nogmaals rondgestuurd voor commentaar. De beide punten zullen dus bij de volgende CCFO opnieuw op de agenda staan. Het blijft van belang dat Nederland aandacht blijft geven aan de criteria. Hiervoor is schriftelijk al commentaar geleverd voorafgaand aan de CCFO.

Onderwerp 3: additieven

Voor Nederland was er een additief van belang en dat betrof het toestaan van benzoaten voor het conserveren van bijvoorbeeld margarines. In Europa is deze stof niet toegestaan voor oliën en vetten, maar ook niet direct nodig. Echter in andere klimaten kan het wel van belang zijn om dit toe te voegen. De uitkomst van de vergadering is dat benzoaten ook zullen worden toegestaan als conserveringsmiddel. Japan heeft grote moeite met toevoeging van bepaalde kleurstoffen, zie INS No. 150b t/m 160f. Hierover kon geen overeenstemming worden bereikt. Dus ook dit punt schuift door naar de volgende vergadering.

Conclusie
De positieve lijst en criteria zijn nog niet aangenomen. Wel zijn er stappen gemaakt in die richting. Dit dossier moet onder de aandacht blijven om er voor te zorgen dat de Nederlandse punten en opmerkingen meegenomen worden. Benzoaten zijn toegestaan als additief. Helaas blijft het totale document nog wel op de agenda staan. Met name Japan heeft nog problemen met bepaalde kleurstoffen. Datum en plaats van de volgende zitting zal tijdens de 30e zitting van de Codex Alimentarius Commissie en het Codex Secretariaat vastgesteld worden.


28ste vergadering van het Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling (CCMAS), 5 t/m 9 maart in Boedapest (Hongarije)

Inleiding

De bijeenkomst werd bijgewoond door 55 landen en 9 niet-gouvermentele organisaties (NGO's). De EU was vertegenwoordigd door 20 lidstaten en de commissie. In totaal waren er 155 deelnemers. Voor Nederland was Henk van der Schee (VWA) aanwezig. Tijdens en vóór de bijeenkomst in Boedapest hebben er ook een aantal EU-coördinatieoverleggen plaatsgevonden. Voorafgaand aan de vergadering werd op vrijdag de Inter Agency Meeting (IAM) gehouden, waar NGO's die zich met analyse bezighouden hun standpunten op velerlei analytisch gebied op elkaar afstemmen. De rapportage daarvan is voor CCMAS van belang om te zorgen dat standpunten van CODEX in overeenstemming zijn met gangbare praktijken op levensmiddelengebied. In de gebruikelijke ad-hoc werkgroep voor de "Endorsement of method" werd op zaterdag het betreffende agendapunt voorbereid. Ook werd een korte werkgroep gehouden over het agendapunt biotechnologie. Dit leidde tot de conclusie dat een gedetailleerde discussie nodig was en dat de vakdeskundigen daarvoor de hele zondag zouden uittrekken.

Matters of Interest arising from the Codex Alimentarius Commission and other Committees:
Bij de CAC-vergadering werd door de Thaise delegatie aangegeven, zij zich zorgen maken, dat CCMAS methoden vaststelt, die in ontwikkelingslanden niet uitgevoerd kunnen worden.

Hoewel nu in de Codex richtlijnen over meetonzekerheid zijn geaccepteerd (CAC/GL 54-2004), is de wijze van toepassing daarvan nog vaak onduidelijk. Daarom is door het VK een uitvoerig achtergrond document geschreven, dat voor een belangrijk deel overeenkomt met een EU-document over het zelfde onderwerp. Het document werd breed gesteund. Een werkgroep zal het stuk verder uitwerken tot "Guideline".

Door CODEX is een Code of Practice gepubliceerd voor het terugdringen van dioxineverontreiniging. Tijdens CCMAS is door ontwikkelingslanden benadrukt dat het belangrijk is om ook over eenvoudig toe te passen analysemethoden te beschikken.

Hierover zal ook het Contaminantencomité (CCCF) zich wellicht nog buigen. De EU is van mening dat de huidige versie goed genoeg is.


Draft Guidelines for Evaluating Acceptable Methods of Analysis

Er is een voorstel van Nieuw-Zeeland, dat moeilijk te begrijpen statistische vereisten aan methoden bevat, die verder gaan dan gebruikelijk. De Interagency Meeting gaf een negatief advies, dat ondersteund werd door een aantal landen. Een Nederlands voorstel om er nog een meer gebruikelijke richting aan te geven werd niet opgepakt. Het work-item werd stilgelegd tot na publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. Het voorstel wordt niet rondgestuurd naar lidstaten.


Draft Guidelines for Settling Disputes over Analytical (Test) Results

Dit was een echt disussiepunt, om te beginnen binnen de EU. Tijdens de vergadering is er door een EU-subgroep nog hard aan gesleuteld. Het uiteindelijke voorstel week zoveel af van het origineel, dat iedereen de EU prees voor het werk en meteen zei, dat het document op step 6 volgend jaar weer besproken moest worden. De voorliggende tekst is uitvoerig besproken, maar alleen over de scope en uitgangspunten werd overeenstemming bereikt. Deze worden met zowel het EU-vervolg (uitgangspunt: meetonzekerheid) en het originele vervolg (uitgangspunt:performance karakteristieken op basis van methodevalidatie) als circular letter rondgezonden.


Proposed Draft Guidelines on Analytical Terminology for Codex Use

Een voorstel voor een herziening van de nomenclatuur in het licht van ontwikkelingen binnen IUPA en ISO was voorbereid door de USA. Omdat een groot aantal termen gebruikt wordt, is er voor gekozen om die uit te brengen als een "guideline" en te verwijderen uit de Procedural Manual. Het voorstel wordt rondgestuurd op stap 3 van de procedure.


Endorsement of Methods of Analysis Provisions in Codex Standards

Methoden van een aantal comités passeerden de revue (CCFO, CCPFV, CCAsia,CCFFP, CCFO, CCNFSDP). Ongeveer 50 methoden werden goedgekeurd en er werd aangegeven welk type zij zijn (definiërend (I), referentie (II), ook valide (III) en onduidelijke validatiestatus (IV)). Voor enkele gevallen moet nadere informatie worden gevraagd. Ook werden een aantal algemene aspecten aangeroerd, zoals de toepasbaarheid van de voorgestelde methoden. Geconcludeerd werd dat er samenhang is met de "criteria approach" en dat Zweden ook dat punt aandacht zal geven. Hoewel er per definitie maar één type I methode kan bestaan, zijn er gevallen dat ook een andere methode vergelijkbare resultaten geeft (pH-methoden, Kjehldall/Dumas stikstof). In het VK loopt een onderzoek daarnaar. Tijdens de volgende vergadering zal het VK daar verslag van uitbrengen.


Conversion of Methods for Trace Elements into Criteria

Om te laten zien, dat het mogelijk is met criteria voor methoden te werken in plaats van met vastgestelde methoden, heeft Zweden met NMKL (Nordic Committee on Food Analysis) als voorbeeld de conversie van methoden in criteria de zware metalen analyse uitgewerkt. Hierbij kwam aan het licht dat een aantal geaccepteerde methoden niet voldeden voor de limieten die gesteld zijn. De criteria zoals ze zijn opgesteld zien er werkbaar uit. Zweden en NMKL zullen voor de volgende vergadering een voorstel doen, hoe de huidige contaminantenstandaard aan te passen. Ook zullen zij aangeven hoe het opstellen van deze criteria in de CODEX systematiek kan worden ingepast.


Criteria for the Methods for the Detection and Identification of Foods Derived from Biotechnology

De vraag is of er wel behoefte is aan dit stuk als codex werk. Met name de USA vindt van niet. Toch is er verder aan gewerkt zodat er een document ligt, zodra er behoefte aan is. Alle commentaar van de afgelopen 2 jaar is in anderhalve dag verwerkt, tot een stuk dat technisch voor iedereen in de werkgroep aanvaardbaar is, in afwachting van politiek draagvlak. De resultaten worden voor commentaar rondgezonden en door een tussentijdse werkgroep verwerkt. Het huidige voorstel is geschreven als hulpmiddel voor CCMAS bij het beoordelen van GMO-methoden. Het is duidelijk dat het document een breder nut heeft. Daarom wordt ook aan de werkgroep gevraagd het in een vorm te brengen, dat het als "guidelines for governments" bruikbaar is en in de step-procedure gebracht kan worden.


Revision of the Principles for the Establishment of Codex Sampling Procedures

Enige jaren geleden zijn de General Guidelines on sampling aangenomen. Hiermee zijn de "Principles for the Establishment or Selection of Codex Sampling Procedures" in de Procedural Manual overbodig geworden. Japan heeft twee voorstellen gedaan voor aanpassing. De ene is alleen redactioneel, bij de andere is ook gekeken naar verdere consistentie en leesbaarheid. Gekozen is voor de tweede optie.


Report of an Inter-Agency Meeting on Methods of Analysis

Het verslag werd toegelicht. Benadrukt werd het belang van gevalideerde methoden, die voor het individuele labs minder werk kost dan het gebruik van in-huis gevalideerde methoden. De IAM is een website aan het bouwen, waardoor de nieuwsbrief overbodig wordt. De IAM bediscussieerde ook de status van de Horwitz-equation bij de evaluatie van analysemethoden, omdat die in een recente publicatie ondergraven werd. Dit onderwerp zal nader worden bestudeerd.


Other Business and Future Work

Doordat de vergadering in tijdnood kwam, werd er weinig aandacht gegeven aan de overgebleven punten:

Een Nederlands stuk, waarin aangegeven werd, dat de huidige Terms of Reference te beperkend te zijn voor CCMAS om richting te geven aan analysemethoden, voordat er specifieke eisen in standaarden zijn vastgesteld. Volgend jaar zal Nederland voorstellen doen, waar CODEX-documenten aanpassing behoeven.

Zweden bracht onder de aandacht dat van veel analysegegeven in wetenschappelijke tijdschriften onvoldoende aangegeven is hoe de kwaliteit daarvan ingeschat moet worden. Toch worden dit soort gegevens bij normstelling gebruikt. Zweden heeft toegezegd, nader te bezien hoe kwaliteitscriteria in het codex-systeem kunnen worden ingepast.

Het VK maakte duidelijk, dat in de toekomst meetonzekerheid tengevolge van bemonstering evenzeer een item zal zijn als meetonzekerheid bij de analyse. Hoe, moet nog nader worden uitgewerkt.


De volgende CCMAS zal rond maart 2008 weer plaatsvinden in Boedapest.


Vooruitblik

In de volgende uitgave is er aandacht voor de uitslagen van een aantal comités waaronder het Codex Comité Algemene Beginselen, Codex Comité voor Contaminanten in Voedsel en het Codex Comité voor Voedseladditieven.


Kijk voor meer informatie over diverse Codex comités op  www.codexalimentarius.nl of www.codexalimentarius.net  (Engelstalig).

Redactie: Tanja Åkesson - Codex Secretariaat, Ministerie van LNV, 070-3784045.

link to website