news
News

nVWA: Veiligheidsnorm nodig voor nitrosaminen in latex handschoenen

vrijdag 16 juli 2010

Uit latex handschoenen kunnen kleine hoeveelheden nitrosaminen en nitroseerbare verbindingen vrijkomen. De blootstelling aan deze schadelijke stoffen kan te hoog zijn bij zeer frequent en langdurig gebruik van deze handschoenen. Momenteel ontbreken wettelijke regels over nitrosaminen en nitroseerbare verbindingen in of afkomstig uit latex handschoenen. Daarom adviseert het bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO) van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) een wettelijke veiligheidsnorm vast te stellen die aangeeft wat de maximale afgifte mag zijn. In het jaar 2011 kan de nVWA dan starten met de handhaving.

Berekeningen van het RIVM tonen aan dat bij intensief gebruik van latex wegwerphandschoenen (100 paar per jaar) de grens waarbij het risico verwaarloosbaar wordt geacht, ruim wordt overschreden. Het is aannemelijk dat met name beroepsgroepen die veel latex handschoenen gebruiken met deze overschrijding te maken hebben.

Gezondheidsrisico bij levenslange blootstelling en intensief gebruik
Hoewel contact met nitrosaminen en nitroseerbare verbindingen zoveel mogelijk moet worden vermeden is het niet nodig acuut te stoppen met het gebruik van latex handschoenen. De schatting van de gezondheidsrisico’s van deze stoffen is namelijk gebaseerd op een levenslange blootstelling. En er mag niet worden vergeten dat de handschoenen juist bescherming geven tegen bijvoorbeeld micro-organismen of de chemische stoffen waarmee wordt gewerkt.

link to website