news
News

Nieuwe wet gewasbescherming

woensdag 14 februari 2007

De Eerste Kamer is akkoord met de nieuwe Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De nieuwe wet is noodzakelijk omdat de huidige wet in de loop der tijd een ondoorzichtig bouwwerk is geworden en onvoldoende aansluit op Europese regelgeving. De 58 besluiten en ministeriële regelingen en de 'oude' Bestrijdingsmiddelenwet 1962 worden vervangen door één wet, één algemene maatregel van bestuur (AMvB), en één ministeriële regeling. Hierdoor wordt het gewasbeschermingsbeleid inzichtelijker, transparanter en eenvoudiger.

Belangrijke andere wijzigingen in de nieuwe wet zijn dat de ministers van LNV en VROM de besluitvorming over dringend vereiste middelen overdragen aan het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (CTB) en dat er een duidelijk onderscheid komt tussen middelen die door professionals en door particulieren mogen worden gebruikt. Bovendien zijn de handhavingsmogelijkheden verbeterd doordat nu ook bestuurlijke sancties (zoals een boete) mogelijk zijn. De ministeries van LNV en VROM zijn eindverantwoordelijk voor de nieuwe wet die in de loop van dit jaar moet ingaan.

In Nederland mogen alleen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, verhandeld of in voorraad worden gehouden die zijn toegelaten. Het CTB is verantwoordelijk voor de toelating van de middelen waarbij nadrukkelijk rekening gehouden wordt met de mogelijke risico's voor mens, dier en milieu.

link to website