news
News

LNV antwoordt op kamervragen over antibioticumgebruik in intensieve dierhouderij

woensdag 4 juli 2007

Intensieve dierhouderij in combinatie met overmatig antibioticumgebruik kan een milieu creëren waarin resistentie zich snel kan ontwikkelen. De huidige diergebonden MRSA is daar een voorbeeld van. In zo’n milieu kunnen ook andere (nieuwe) resistente organismen een risico gaan vormen, zeker als deze makkelijk van een dierpopulatie naar een menspopulatie kunnen overspringen. Mijn collega van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ik achten dit een zorgelijke ontwikkeling. Dit was dan ook aanleiding voor ons om vanaf 2006 extra onderzoek in gang te zetten naar het voorkomen van resistente ziekteverwekkers bij dieren en op dierlijke producten en de overdracht van deze resistente ziekteverwekkers van dieren naar mensen.

Daarnaast heb ik in deze brief aangegeven dat ik een aantal maatregelen heb getroffen en nog zal treffen om het antibioticagebruik in de sector verder terug te dringen. Naast repressieve maatregelen, zoals bijvoorbeeld versterking van het toezicht op het oneigenlijk gebruik van antibiotica, vind ik het belangrijk dat de sector zich bewust is van de risico’s van het oneigenlijk gebruik van antibiotica en verantwoordelijkheid neemt voor vermindering hiervan.

Hierin moet ook aandacht besteed worden aan alternatieven voor diergeneesmiddelengebruik (zoals management, huisvesting, quarantaine of isolatie etc.). Er hebben daarom in de afgelopen maanden diverse overleggen plaatsgevonden tussen mijn ministerie en de sector. Hierbij is gevraagd om een plan van aanpak om het gebruik binnen de sector terug te dringen.

link to website