news
News

GLB-hervorming: Wijnhervorming helpt bij heroveren van Europa's verloren marktaandeel

vrijdag 6 juli 2007

De Europese Commissie heeft vandaag voorstellen aangenomen voor een ingrijpende hervorming van de gemeenschappelijke marktordening voor wijn. In de aanloop naar deze verwezenlijking is meer dan een jaar met alle betrokken partijen gesproken over de ideeën uit de mededeling van juni 2006. De hervorming heeft tot doel het concurrentievermogen van de producenten uit de EU te verhogen, markten te heroveren, vraag en aanbod in evenwicht te brengen, de regels te vereenvoudigen, de beste tradities van de wijnbouw in de EU in stand te houden, het maatschappelijk weefsel van de plattelandsgebieden te verstevigen en het milieu te beschermen. Sleutel tot het welslagen van de hervorming is een beter gebruik van de begrotingsmiddelen (1,3 miljard euro), die op het huidige niveau worden gehandhaafd. De voorstellen houden in dat alle niet efficiënt gebleken marktondersteunende maatregelen (verschillende soorten van distillatie, particuliere opslagsteun, uitvoerrestituties) vanaf dag één worden afgeschaft. Chaptalisatie (de toevoeging van suiker ter verrijking van de wijn) wordt verboden, net als steun voor most die bestemd is voor verrijking – een maatregel die werd ingevoerd om de hogere kosten ten opzichte van chaptalisatie te compenseren. Crisisdistillatie wordt vervangen door twee crisisbeheersmaatregelen die uit de nationale financiële enveloppes worden betaald. Bovendien wordt aanzienlijk meer geld ter beschikking gesteld voor afzetbevordering, met name op markten van derde landen. De aanplantbeperkingen blijven tijdens een vijfjarige overgangsperiode van toepassing en niet-concurrerende producenten krijgen de mogelijkheid de sector te verlaten in ruil voor een aantrekkelijk steunbedrag. Na 2013 worden de beperkingen op aanplant opgeheven om concurrerende producenten de kans te geven hun productie desgewenst uit te breiden. De etiketteringsvoorschriften worden eenvoudiger, bepaalde wijnbereidingsprocedés die door alle producerende landen van de OIV (Internationale organisatie voor wijnbouw en wijnbereiding) zijn aanvaard, worden door de EU overgenomen en het kwaliteitsbeleid wordt gestoeld op een benadering die uitgaat van de geografische oorsprong. De lidstaten krijgen een nationale financiële enveloppe en een menu van acties die hen in staat moeten stellen maatregelen aan te nemen die optimaal op de plaatselijke omstandigheden zijn afgestemd. Plattelandsontwikkelingsmaatregelen, onder meer voor de vestiging van jonge wijnproducenten en voor milieubescherming, worden financieel ruimer bedeeld.

link to website