news
News

Begroting van LNV voor 2008

woensdag 19 september 2007

De begroting 2008 in (enkele) cijfers.

De begrote uitgaven voor 2008 zijn ten opzichte van de meerjarencijfers in de begroting van 2007 vermeerderd met € 116 mln. De begroting van de ontvangsten met € 256 mln.

De begroting is als volgt opgebouwd:
Indeling 2008 (x € 1000) Totaalbedrag
Duurzaam ondernemen (incl. agrarische ruimte)
waaronder financiering van het verbeteren van het ondernemerschap, bevordering van de biologische landbouw en financiering van de ontwikkeling van een vitale agrarische ruimte.
€ 344.845
Natuur, landschap en recreatie
waaronder de financiering van natuurgebieden, (nationale) landschappen, recreatie en de reconstructie van zandgebieden.
€ 759.257
Voedselkwaliteit en diergezondheid
waaronder de financiering van de bevordering van een hoge kwaliteit van het voedselaanbod en de handhaving van het diergezondheidsniveau.
€ 90.672
Kennis en innovatie
waaronder de financiering van het groene kennisstelsel en groen onderwijs.
€ 919.908
Algemeen (apparaatsuitgaven ministerie, internationale contributies, etc.) € 208.592
Totaal € 2.323.274


De belangrijkste wijzigingen in 2008 ten opzichte van voorgaande jaren op een rij

Kennis en innovatie

  • Stijging leerlingenaantallen groen onderwijs
In verband met de gestegen leerlingenaantallen op Wageningen Universiteit en Research kosten van het monitoren en bestrijden van Centrum en in het groene MBO is de raming structureel bijgesteld met 5 miljoen.

Duurzaam ondernemen

  • Om de overgang naar ‘groene’ energie in de glastuinbouw te stimuleren is onder meer besloten om de milieu-investeringsaftrek (MA) te verhogen. Een deel van deze verhoging wordt - voor Groen Label Kassen – ingezet voor directe steun in de vorm van subsidies. Het gaat hier om een bedrag van 12 miljoen.
  • Voor 2008 en 2009 is, evenals in 2007, € 35 miljoen beschikbaar gesteld voor het versneld doorvoeren van innovatieve, energiebesparende maatregelen in de glastuinbouwsector.
  • Voor de ontwikkeling en stimulering van dierenwelzijn komt 4 miljoen beschikbaar.
  • Het Borgstellingsfonds wordt met 2 miljoen verhoogd.
  • Voor de ontwikkeling van pilots voor multifunctionele landbouw is 2 miljoen beschikbaar.
  • Voor het werkprogramma ‘Schoon en zuinig’ komt 10 miljoen beschikbaar.
  • Voor de handhaving van dierenwelzijn wordt € 2 miljoen beschikbaar gesteld.

Voedselkwaliteit en diergezondheid
  • De begroting wordt voor 2007 t/m 2009 verhoogd met € 3 miljoen voor de uitvoeringskosten van het monitoren en bestrijden van dierziekten.

link to website