news
News

VROM rapporteert over handhavingactie Verpakkingsbesluit

woensdag 3 oktober 2007

VROM heeft het rapport 'Handhaving van producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingsmaterialen' gepubliceerd. Het rapport is het resultaat van de toezegging begin 2007 van de toenmalige staatssecretaris van VROM aan de Tweede Kamer om het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton te handhaven.

Het Besluit beheer verpakkingen
Op 1 januari 2006 is het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton van kracht geworden. Het doel van dit besluit is het verminderen van verpakkingsmaterialen in het milieu. De producent is verantwoordelijk gesteld voor de preventie, inzameling, recycling en nuttige toepassing van de door haar in de handel gebrachte verpakkingsmaterialen. In het besluit zijn hiervoor doelstellingen opgenomen.
Voor de producenten houdt dit in dat zij een mededeling (Plan van Aanpak) dienen te doen waarin de uitvoering van deze verantwoordelijkheid tot uitdrukking komt. Jaarlijks moet van het resultaat van de uitvoering (voor het eerst in het najaar van 2007) verslag worden gedaan.

De handhavingactie
Het doel van de actie was het geven van een flinke impuls aan het naleefgedrag van de mededelingsplicht uit het Besluit verpakkingen, omdat op dat moment slechts 10% van de producenten uitvoering gaf aan de mededelingsplicht. Het doen van de mededeling is van groot belang voor het behalen van de reductiedoelstellingen voor verpakkingsmaterialen. Deze doelstellingen kunnen alleen gehaald worden wanneer veel producenten hier uitvoering aan geven waardoor veel verpakkingsmateriaal wordt ingezameld en gerecycled. Toetsing van het resultaat dat voortvloeit uit de mededeling is pas opportuun op het moment dat de eerste verslaglegging heeft plaatsgevonden.

In de periode april tot en met juli 2007 is de actie uitgevoerd. Voor het geven van de impuls aan de naleving zijn 5.000 vooraf geselecteerde grotere bedrijven aangeschreven en op hun verantwoordelijkheid, het doen van een mededeling, gewezen. Wanneer bedrijven na een begunstigingstermijn niet voldeden, is hier zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk tegen opgetreden. In het eerste geval betekent dit het opleggen van een dwangsom om de overtreding ongedaan te maken en in het tweede geval betekent dit het opleggen van een boete. Verder zijn 250 brancheorganisaties aangeschreven om voor hun leden, vaak kleinere producenten van verpakkingsmaterialen, een collectieve regeling te treffen met een uitvoeringsorganisatie.

Resultaten en aanbevelingen
Als gevolg van de handhavingactie is per 1 augustus 2007 het naleefgedrag verhoogd van 10% naar 75% van de totale doelgroep van 400.000 bedrijven.
Het rapport bevat aanbevelingen die in de komende periode zullen worden uitgevoerd. Eén van de aanbevelingen is het in kaart brengen van de verpakkingsvolumes die door producenten in de handel worden gebracht. Met deze gegevens kan het effect van het besluit worden gemeten. De handhaving zal zich verder gaan concentreren op het aanpakken van free-riders.

Het volledige rapport vind u hier.

link to website