news
News

Ondernemen in innovatie, nieuwsbrief van het ministerie van LNV

vrijdag 14 september 2007

Groene economie onontkoombaar
Door de klimaatverandering en de eindigheid van fossiele grondstoffen komt de biobased economy in een stroomversnelling. Dat vraagt een daadkrachtige overheidsrol, in de volle breedte. Maar hoe die handen en voeten te geven? Een interdepartementale projectgroep stelde een overheidsvisie op. 5 oktober wordt die besproken in de ministerraad.

De centrale vraag: hoe kunnen we fossiele grondstoffen op termijn vervangen door biomassa - grondstoffen van plantaardige of dierlijke afkomst? Irene Mouthaan is themaleider Biobased Economy bij de directie Industrie & Handel van het ministerie van LNV en projectleider en penvoerder van de overheidsvisie. Mouthaan stelde de visie in nauwe samenwerking met de verschillende departementen op, in opdracht van de Interdepartementale Programmadirectie Energietransitie (IPE). “Met de visie willen we het overheidsbeleid van een fundament voorzien. Het Platform Groene Grondstoffen heeft de afgelopen jaren veel voorwerk gedaan, ideeën gegenereerd. Die gaan we nu materialiseren in concreet beleid.”

Kerntaak
Dat beleid moet zorgen voor een stevig draagvlak. Roel Bol noemt dat als een kerntaak van de beleidsagenda. Bol is als LNV-directeur Industrie & Handel nauw betrokken bij de totstandkoming van de beleidsvisie. “Wij moeten als overheid de architectuur neerzetten. Een structuur waarbinnen ondernemers en kennisinstellingen elkaar vinden. Waarbinnen kennis vrijelijk beschikbaar is voor alle stakeholders, en waar ze ondersteuning vinden binnen duidelijke regelingen.”

Aan de andere kant: ondernemers en kennisinstellingen zitten niet stil. In verschillende sectoren oriënteren MKB’ers en grote concerns (met hulp van kennisinstellingen) zich op biobased terrein. Met verrassende resultaten (zie verderop in deze nieuwsbrief). Ze verwachten een duidelijke rol van de overheid. Zo moet straks een nieuwe economische pijler tot bloei komen.

Directie Kennis in bedrijf
Kennisagenda biobased economy
De groene economie ontwikkelt zich razendsnel. De biobased economy speelt zich af op een internationaal en kennisintensief speelveld. Reden voor LNV om een kennisagenda rondom dit onderwerp op te stellen. Juist nú is het nodig om de prioriteiten voor Nederland op het gebied van innovatie en kennisontwikkeling scherp te krijgen. Goed op de hoogte blijven van nationaal en internationaal onderzoek en ontwikkelingen is daarvoor noodzakelijk. Directie Kennis is betrokken bij diverse onderzoeken: van biodiversiteit tot weekmakers. De afstemming met andere landen over onderzoeksprogramma’s is in opbouw. LNV neemt deel aan werkgroepen van de International Energy Agency en een Europese werkgroep van ‘Renewable Raw Materials’.
p.a.m.besseling@minlnv.nl

Directie Industrie & Handel in bedrijf
Speerpunten voor varkensvleessector
Minister Verburg ontving deze zomer de innovatieagenda van de varkensvleessector. Centraal daarin staan drie speerpunten: duurzame inpassing, efficiënte geborgde ketens en consument gerichte innovatie. Deze agendapunten worden omgezet in concreet onderzoek. I&H ondersteunt daarbij het bedrijfsleven  zoveel mogelijk. Het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren financiert daarnaast het onderzoek naar innovaties als bijvoorbeeld emissiearme stalsystemen en covergisting. In verschillende netwerken (programma 414-2 en BO-07-009) wordt verder onderzoek gedaan naar voeding van varkens met een hoog gezondheidsstatus, het houden van varkens in grote groepen (200 - 400), verlaging biggensterfte. Ook zijn er initiatieven op het gebied van dierenwelzijn (verrijkingsmateriaal, stro, et cetera). Het programma 414-2 stopt in december 2007. Het bedrijfsleven financiert en besteedt zelf ook onderzoek uit. Zo is het Top Institute Food & Nutrition voor de lange termijn bezig met fundamenteel onderzoek voor innovatie in voeding en gezondheid. En tracht VION door uitwisseling van slachtlijngegevens en managementinformatie diergezondheid te laten toenemen en daarmee het medicijngebruik te verlagen.
j.porte@minlnv.nl

Directie Landbouw in bedrijf
Veel belangstelling voor vouchers
Het gaat goed met de kennisvouchers, de belangstelling groeit. Agrarisch ondernemers dienden sinds de openstelling afgelopen voorjaar meer dan 1.200 aanvragen in. Met het beschikbare budget kunnen 366 aanvragen worden gehonoreerd. Dienst Regelingen bestudeerde de aanvragen. De tweede openstellingperiode van de vouchers is van 3 tot en met 28 september. Ook ‘Samenwerking bij innovatieprojecten’ startte in het voorjaar. De regeling werd gelijktijdig voor alle sectoren van de land- en tuinbouw opengesteld. Meer dan 60 aanvragen kwamen binnen.
f.h.germs@minlnv.nl

link to website