artículo principal
base de datos > legislación > estándares de seguridad > equipo de trabajo
This article is not yet available in the language you selected

Richtlijn arbeidsmiddelen

Article index
 Veilig werken met machines
 Veilige machines: minder ongevallen
De Richtlijn arbeidsmiddelen (89/655/EEG) is een Europese richtlijn die werkgevers verplicht zich ervan te overtuigen dat de door hem ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen veilig zijn.

Veilig werken met machines

Elke werkgever is volgens de Richtlijn arbeidsmiddelen verplicht:
  • een risicoanalyse per machine uit te voeren waarmee gecheckt wordt of de machine voldoet aan de minimumvoorschriften;
  • de juiste instructies te geven voor het gebruik van de machine.
Uw voordeel hierbij is dat:
  • het aantal bedrijfsongevallen vermindert;
  • het ziekteverzuim afneemt;
  • u aan uw wettelijke verplichtingen voldoet.

Veilige machines: minder ongevallen

Bovengenoemde Richtlijn vertoont overeenkomsten met de Machinerichtlijn (98/37/EG). De Machinerichtlijn is gericht op de producenten van machines, terwijl de Richtlijn arbeidsmiddelen gericht is op de werkgever die de machines ter beschikking stelt.

De Richtlijn arbeidsmiddelen verplicht de werkgever op basis van de risicoanalyse zodanige maatregelen te treffen dat veilig met de arbeidsmiddelen gewerkt kan worden.

Aangezien machineveiligheid een specialistisch gebied is, blijkt uit de praktijk dat de veiligheid van machines en installaties tijdens een algemene RI&E vaak niet diepgaand genoeg wordt beoordeeld.

Toch dienen alle gevaren van de machines onderzocht te worden, moeten passende veiligheidsmaatregelen genomen zijn en dient het personeel te zijn geïnstrueerd.

Para más información: TCPM Ingenieurs & Adviseurs

forumReply to this article
All fields are required. Your personal information will not be displayed on our website. Hyfoma does not supply machines, but only refers to the companies that do. Most of the suppliers listed supply machines for the food industry, and do not produce food themselves.

Name: Email:
Función: Compañía:
Send this reply to:

TCPM Ingenieurs & Adviseurs
Veiligheid - een specialisatie van TCPM Veiligheid vormt voor bedrijven...