artículo principal
base de datos > legislación > estándares de seguridad > a-rie
This article is not yet available in the language you selected

A-RIE (Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie)

Article index
 A-RIE: voor wie en waarom?
 De A-RIE inhoudelijk
Ter voorkoming van ongevallen met gevaarlijke stoffen is per 25 februari 2004 voor deze categorie bedrijven de Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (A-RIE) van kracht. De A-RIE is onderdeel van het arbeidsomstandighedenbesluit en daarmee wet.

A-RIE: voor wie en waarom?

Bedrijven, die voorheen verplicht waren een arbeidsveiligheidsrapport (AVR) op te stellen, moeten voortaan een Aanvullende Risico Inventarisatie en -Evaluatie (A-RIE) opstellen.
Hierbij is voorzien in een overgangstermijn.

Nieuw is dat ook tot op heden vrijgestelde bedrijven A-RIE plichtig zijn geworden, wanneer er meer gevaarlijke stoffen aanwezig zijn dan de gestelde ondergrens.

Het voordeel voor de ondernemer is dat het omslachtige en arbeidsintensieve AVR hiermee komt te vervallen. De A-RIE is transparanter, praktischer van opzet en legt meer nadruk op preventie van ongevallen dan de AVR. Daarnaast is de ondernemer nu zelf verantwoordelijk voor het juist in kaart brengen van eventuele risico's.

De A-RIE inhoudelijk

De A-RIE heeft onderstaande tot doel:
 • incidenten met gevaarlijke stoffen te voorkomen;
 • risico’s voor onderneming en samenleving inzichtelijk maken;
 • inzicht te verschaffen in de genomen (technische) maatregelen.

Dit kan bereikt worden door het:
 • bepalen van aard en hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen;
 • vaststellen A-RIE plicht;
 • identificatie en evaluatie van risico’s;
 • beschrijven scenario’s bij ongevallen;
 • opstellen (intern) noodplan;
 • vastleggen beheers(wijziging) structuur;
 • verzekeren van deskundige bijstand in geval van calamiteiten;
 • communiceren risico’s met directe omgeving;
 • bevindingen worden vastgelegd in een rapportage.


Para más información: TCPM Ingenieurs & Adviseurs

forumReply to this article
All fields are required. Your personal information will not be displayed on our website. Hyfoma does not supply machines, but only refers to the companies that do. Most of the suppliers listed supply machines for the food industry, and do not produce food themselves.

Name: Email:
Función: Compañía:
Send this reply to:

TCPM Ingenieurs & Adviseurs
Veiligheid - een specialisatie van TCPM Veiligheid vormt voor bedrijven...