companias
Compañías

Yokogawa Electric Corporation

9-32, Nakacho 2-chome, Musashino-shi
180-8750 Tokyo
Japan

Teléfono: +(81)-422-52-5535
Fax: +(81)-422-52-6985
Website: http://www.yokogawa.com